กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง


การกำหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีหน้าที่และอำนาจ ในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง

การจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

มาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งให้มีหน้าที่จัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานที่นำร่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การใช้มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

มาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 บัญญัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และให้มีหน้าที่และอำนาจ จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Download พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ใส่ Link : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17087271.pdf