รายการรหัส

รายการข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน
- รหัสประเภทบัตรประจำตัว (CLS_PERSONAL_ID_TYPE)
- คำนำหน้าชื่อ (CLS_PREFIX)
- รหัสเพศ (CLS_GENDER)
- รหัสภาษา (CLS_LANGUAGE)
- รหัสศาสนา (CLS_RELIGION)
- รหัสสัญชาติ (CLS_NATIONALITY)
- รหัสเชื้อชาติ (CLS_RACE)
- รหัสกลุ่มเลือด (CLS_BLOOD)
- รหัสสถานภาพบุคคล (CLS_PERSON_STATUS)
- รหัสสถานะการสมรส (CLS_MARRIAGE_STATUS)
- รหัสกลุ่มอาชีพ (CLS_OCCUPATION)
- รหัสความสามารถพิเศษ (CLS_TALENT)
- รหัสตำบล (CLS_SUBDISTRICT)
- รหัสอำเภอ (CLS_DISTRICT)
- รหัสจังหวัด (CLS_PROVINCE)
- รหัสชั้นปี (CLS_GRADE_LEVEL)
- รหัสระดับการศึกษา (CLS_EDUCATION_LEVEL)
- รหัสสถานภาพนักเรียน (CLS_STUDENT_STATUS)
- รหัสการพักอาศัยของนักเรียน (CLS_STUDENT_LIVE_WITH)
- รหัสความสัมพันธ์ (CLS_FAMILY_RELATION)
- รหัสประเภทความพิการ (CLS_DISABILITY)
- รหัสระดับความพิการ (CLS_DISABILITY_LEVEL)
- รหัสความด้อยโอกาส (CLS_DISADVANTAGED)
- รหัสสถานภาพครอบครัว (CLS_FAMILY_STATUS)
- รหัสประเภทการเดินทาง (CLS_JOURNEY_TYPE)
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รหัสประเภทบัตรประจำตัว (CLS_PERSONAL_ID_TYPE)
- คำนำหน้าชื่อ (CLS_PREFIX)
- รหัสเพศ (CLS_GENDER)
- รหัสศาสนา (CLS_RELIGION)
- รหัสสัญชาติ (CLS_NATIONALITY)
- รหัสเชื้อชาติ (CLS_RACE)
- รหัสกลุ่มเลือด (CLS_BLOOD)
- รหัสสถานภาพบุคคล (CLS_PERSON_STATUS)
- รหัสสถานะการสมรส (CLS_MARRIAGE_STATUS)
- รหัสความสามารถพิเศษ (CLS_TALENT)
- รหัสตำบล (CLS_SUBDISTRICT)
- รหัสอำเภอ (CLS_DISTRICT)
- รหัสจังหวัด (CLS_PROVINCE)
- รหัสระดับการศึกษา (CLS_EDUCATION_LEVEL)
- รหัสวุฒิการศึกษา (CLS_DEGREE)
- รหัสกลุ่มสาระวิชา (CLS_SUBJECT_GROUP)
- รหัสกลุ่มวิชาเอก (CLS_MAJOR)
- รหัสสาขาวิชา (CLS_PROGRAM)
- รหัสประเภทบุคลากร (CLS_PERSONNEL_TYPE)
- รหัสตำแหน่ง (CLS_POSITION)
- รหัสระดับตำแหน่ง (CLS_POSITION_LEVEL)
- รหัสประเภทงบประมาณเงินเดือน (CLS_SALARY_TYPE)
- รหัสการมีวุฒิทางครู (CLS_TEACHER_QUALIFICATION)
- รหัสวิทยฐานะ และตำแหน่งวิชาการ (CLS_ACADEMIC_STANDING)
- รหัสประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (CLS_TEACHER_CERTIFICATE)
- รหัสลักษณะการจ้าง (CLS_CONTRACT_TYPE)
- รหัสสถานะปฏิบัติราชการ (CLS_PERSONNEL_STATUS)
- รหัสกลุ่ม/หมวด ที่ปฏิบัติหน้าที่ (CLS_DEPARTMENT)
- รหัสประเภทการช่วยรายการ (CLS_ASSISTANCE_TYPE)
ข้อมูลสถานศึกษา
- คำนำหน้าชื่อ (CLS_PREFIX)
- รหัสตำบล (CLS_SUBDISTRICT)
- รหัสอำเภอ (CLS_DISTRICT)
- รหัสจังหวัด (CLS_PROVINCE)
- รหัสชั้นปี (CLS_GRADE_LEVEL)
- รหัสระดับการศึกษา (CLS_EDUCATION_LEVEL)
- รหัสหน่วยงานต้นสังกัด (CLS_JURISDICTION)
- รหัสประเภทสถานศึกษา (CLS_SCHOOL_TYPE)
- รหัสประเภทเขตการปกครอง (CLS_MUNICIPAL)
- รหัสสถานะของสถานศึกษา (CLS_SCHOOL_STATUS)
- รหัสการใช้สื่อการเรียนการสอน (CLS_EDUCATION_CONTENT)
- รหัสประเภทแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (CLS_ELECTRIC_TYPE)
- รหัสประเภทแหล่งน้ำ (CLS_WATER_TYPE)
- รหัสการมีอินเตอร์เน็ต (CLS_INTERNET_TYPE)
- รหัสระดับรางวัล (CLS_AWARD_LEVEL)
- รหัสประเภทสิ่งก่อสร้าง (CLS_BUILDING_TYPE)
- รหัสแบบสิ่งก่อสร้าง (CLS_BUILDING_DESIGN)
- รหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (CLS_INNOVATION_AREA)
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
- รหัสชั้นปี (CLS_GRADE_LEVEL)
- รหัสระดับการศึกษา (CLS_EDUCATION_LEVEL)
- รหัสตำแหน่ง (CLS_POSITION)
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- รหัสชั้นปี (CLS_GRADE_LEVEL)
- รหัสระดับการศึกษา (CLS_EDUCATION_LEVEL)
- รหัสกลุ่มสาระวิชา (CLS_SUBJECT_GROUP)
- รหัสประเภทรายวิชา (CLS_SUBJECT_TYPE)
- รหัสสมรรถนะ (CLS_COMPETENCY)
- รหัสผลการเรียน (CLS_GRADE)
- รหัสผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน (CLS_FUNDAMENTAL_SUBJECT_EVALUATION)
- รหัสผลการประเมินการอ่าน วิเคราะห์และเขียน (CLS_LITERACY_EVALUATION)
- รหัสผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (CLS_ATTRIBUTE_EVALUATION)
- รหัสผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (CLS_EXTRACURRICULAR_EVALUATION)
- รหัสผลการตัดสินรายวิชาพื้นฐาน (CLS_FUNDAMENTAL_SUBJECT_PASSING)
- รหัสผลการตัดสินการอ่าน วิเคราะห์และเขียน (CLS_LITERACY_PASSING)
- รหัสผลการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (CLS_ATTRIBUTE_PASSING)
- รหัสผลการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (CLS_EXTRACURRICULAR_PASSING)
- รหัสผลการประเมินกิจกรรม (CLS_ACTIVITY_PASSING)
- รหัสผลการประเมินสมรรถนะ (CLS_COMPETENCY_EVAULATION)
ข้อมูลบุคลากรอื่น
- รหัสประเภทบัตรประจำตัว (CLS_PERSONAL_ID_TYPE)
- คำนำหน้าชื่อ (CLS_PREFIX)
- รหัสเพศ (CLS_GENDER)
- รหัสศาสนา (CLS_RELIGION)
- รหัสสัญชาติ (CLS_NATIONALITY)
- รหัสเชื้อชาติ (CLS_RACE)
- รหัสกลุ่มเลือด (CLS_BLOOD)
- รหัสความสามารถพิเศษ (CLS_TALENT)
- รหัสตำบล (CLS_SUBDISTRICT)
- รหัสอำเภอ (CLS_DISTRICT)
- รหัสจังหวัด (CLS_PROVINCE)
- รหัสระดับการศึกษา (CLS_EDUCATION_LEVEL)
- รหัสวุฒิการศึกษา (CLS_DEGREE)
- รหัสกลุ่มวิชาเอก (CLS_MAJOR)
- รหัสสาขาวิชา (CLS_PROGRAM)
- รหัสประเภทบุคลากร (CLS_PERSONNEL_TYPE)
- รหัสตำแหน่ง (CLS_POSITION)
- รหัสระดับตำแหน่ง (CLS_POSITION_LEVEL)
- รหัสประเภทงบประมาณเงินเดือน (CLS_SALARY_TYPE)
- รหัสวิทยฐานะ และตำแหน่งวิชาการ (CLS_ACADEMIC_STANDING)
- รหัสลักษณะการจ้าง (CLS_CONTRACT_TYPE)
- รหัสสถานะปฏิบัติราชการ (CLS_PERSONNEL_STATUS)
- รหัสกลุ่ม/หมวด ที่ปฏิบัติหน้าที่ (CLS_DEPARTMENT)
ข้อมูลหลักสูตร / หลักสูตรของพื้นที่นวัตกรรม
- รหัสชั้นปี (CLS_GRADE_LEVEL)
- รหัสระดับการศึกษา (CLS_EDUCATION_LEVEL)
- รหัสกลุ่มสาระวิชา (CLS_SUBJECT_GROUP)
- รหัสประเภทรายวิชา (CLS_SUBJECT_TYPE)
- รหัสสมรรถนะ (CLS_COMPETENCY)
- รหัประเภทหลักสูตรของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม (CLS_SANDBOX_CURRICULUM)
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
- รหัสประเภทกิจกรรมพัฒนครูและบุคลากรทางการศึกษา (CLS_TEACHER_DEVELOPMENT_ACTIVITY_TYPE)
ข้อมูลงบประมาณ 
- รหัสประเภทงบประมาณ (CLS_BUDGET_TYPE)
- รหัสประเภทการเบิกจ่าย (CLS_EXPENSE_TYPE)
ข้อมูลอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
- รหัสศาสนา (CLS_RELIGION)
- รหัสกลุ่มอาชีพ (CLS_OCCUPATION)
ข้อมูลนวัตกรรมการศึกษา
- รหัสประเภทนวัตกรรมการศึกษา (CLS_INNOVATION_TYPE)
ข้อมูลเทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้
- รหัสประเภทเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ (CLS_MEDIA_TYPE)
ข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา
- รหัสประเภทวิธีปฏิบัติ (CLS_BEST_PRACTICE_TYPE)
รหัสการเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับ
- รหัสการเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับ (CLS_RECOGNIZED_BY)
ข้อมูลบุคคลหรือหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- รหัสประเภทผู้เข้ามามีส่วนร่วม (CLS_PARTICIPANT_TYPE)
- รหัสระดับการมีส่วนร่วม (CLS_COOPERATION_LEVEL)
- รหัสสถานะการมีส่วนร่วม (CLS_COOPERATION_STATUS)
ข้อมูลอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้านต่าง ๆ
- คำนำหน้าชื่อ (CLS_PREFIX)
- รหัสจังหวัด (CLS_PROVINCE)
- รหัสตำแหน่งกรรมการ (CLS_COMMITEE_POSITION)
- รหัสประเภทการแต่งตั้ง (CLS_APPOINTMENT_TYPE)
การประกันคุณภาพด้วยตัวชี้วัดของพื้นที่
- รหัสผลการประเมินโรงเรียน (CLS_SCHOOL_ASSESSMENT)
- รหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (CLS_INNOVATION_AREA)